Privacybeleid

Datum: 07/2020

In deze privacyverklaring krijg je meer inzicht in de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door
(sport)diëtiste Ruth Vanderheyden. (Sport)diëtiste Ruth Vanderheyden hecht dan ook groot belang
aan jouw privacy en persoonsgegevens, daarom word je op een transparante wijze geïnformeerd over
de gegevensverwerking. De verwerking gebeurt steeds in overeenstemming met de Belgische en
Europese regelgeving. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en alle relaties tussen
(sport)diëtiste Ruth Vanderheyden en haar klanten.

1. Wie zijn wij?
(Sport)diëtiste Ruth Vanderheyden
Pater Vanduffelstraat 17
3900 PELT
Website: www.dietistepelt.be
Tel nr.: +32478 06 69 12 e-mail: ruth@dietistepelt.be
BTW-nummer: BE0703 912 865 IBAN: BE85 7360 4750 4806
(Sport)diëtiste Ruth begeleidt jou in haar praktijk, online of offline, individueel, in groepssessies of
workshops.

2. Welke gegevens verzamelen wij van jou en voor welke doeleinden?
(Sport)diëtiste Ruth Vanderheyden verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om jou te kunnen
begeleiden in het kader van haar werkzaamheden.

Afhankelijk van de wijze waarop je (sport)diëtiste Ruth Vanderheyden contacteert en de gegevens die
je zelf meedeelt, zullen er verschillende gegevens verzameld worden. Zo kan je contact opnemen via
e-mail, via het contactformulier op deze website of in uitzonderlijke gevallen telefonisch.

Je gegevens worden verzameld om zo goed mogelijk jouw vragen te kunnen beantwoorden,
nieuwsbrieven te verzenden, je optimaal te kunnen begeleiden en zo dus de overeenkomst zo goed
mogelijk uit te voeren.

Op basis van jouw toestemming, de noodzakelijkheid van de overeenkomst en de wettelijke
verplichting (Wet Patiëntenrechten) worden de volgende gegevens verzameld (deze lijst is niet
limitatief):

– Naam en voornaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adres
– Uw boodschap

Daarnaast worden de persoonsgegevens, metingen en besproken informatie tijdens een consultatie
geregistreerd in een cliëntendossier (ECP) dat volledig voldoet aan de vereisten gesteld in de Wet
Patiëntenrechten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. Overleg met derden
Je geeft hierbij toestemming dat (sport)diëtiste Ruth Vanderheyden enkel in de noodzakelijke gevallen
jouw bloedwaarden, DNA-resultaten of andere relevante informatie mag opvragen bij jouw huisarts,
specialisten of derden.

Je geeft tevens toestemming dat, indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is, (sport)diëtiste
Ruth Vanderheyden overleg mag plegen met derden (diëtisten van deze praktijk, huisartsen,
specialisten…). Ook geef je toestemming voor het versturen van rapportages (onder andere jouw
meetgegevens, een diëtistische diagnose, de doelen en gemaakte afspraken) naar jouw huisarts en/of
andere professionelen die jou hebben doorverwezen.

4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
(Sport)diëtiste Ruth Vanderheyden bewaart jouw gegevens zolang je bij haar in behandeling bent. De
gegevens in je cliëntendossier worden in overeenstemming met de wettelijke verplichten uit de Wet
Patiëntenrechten 30 jaar bewaard. Hierbij worden dus enkel de noodzakelijke gegevens bewaard.

5. Wat zijn jouw rechten?
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over volgende
rechten:

Recht op inzage (art. 15 AVG): de betrokkene heeft het recht uitsluitsel te verkrijgen over het al dan
niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, inzage te
verkrijgen van die persoonsgegevens.

Recht op verbetering (art. 16 AVG): de betrokkene heeft het recht om onverwijld rectificatie van hem
betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Tevens heeft de betrokkene met inachtneming
van de doeleinden van de verwerking het recht de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens
te verkrijgen.

Recht op verwijdering (art. 17 AVG): de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op
simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): de betrokkene heet onder voorwaarden de
mogelijkheid het recht van de beperking van de verwerking te verkrijgen.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG): de betrokkene heeft de mogelijkheid om
zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en
over te dragen aan derden.

Recht op bezwaar (art. 77 AVG): de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een
bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct
marketing doeleinden.

Indien je wenst één van deze rechten uit te oefenen, kan je (sport)diëtiste Ruth Vanderheyden steeds
schriftelijk contacteren op bovenstaand mailadres. Wij nemen steeds binnen 30 dagen na jouw
schriftelijk verzoek contact met je op.

6. Nieuwsbrief
Wij verzenden regelmatig nieuwsbrieven. Hiervoor slaan wij jouw voor- en achternaam en e-mailadres
op. Wanneer je niet langer wenst de nieuwsbrief te ontvangen, kan je jezelf hier te allen tijde voor
uitschrijven.

7. Toestemming
Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken voor het verwerken van je persoonsgegevens.

8. Wijzigingen in het privacybeleid
(Sport)diëtiste Ruth Vanderheyden behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op
deze pagina vind je echter de meest recent versie. Wanneer er een wijziging zal plaatsvinden in het
privacybeleid, wordt dit steeds duidelijk aangegeven op de website.

9. Klachten
Je hebt het recht een klacht in te dienen onderstaande instantie. Ook indien je bijkomende informatie
wenst omtrent je privacyrechten, kan je steeds deze instantie contacteren.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel: 02/274.48.00
e-mail: contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be